محمدرضا مؤمنی - شب عروسی از مسابقه‌ی شماره 5
کاوه سمیعی - بدون عنوان از مسابقه‌ی شماره 5
بسیم قمرلو - بدون عنوان از مسابقه‌ی شماره 5
علی عباسی گروسی - باران از مسابقه‌ی شماره 5
سعید کارآمد - پنجره از مسابقه‌ی شماره 5
مختار حسین زاده - جایی برای بازی از مسابقه‌ی شماره 4
ساسان نوروززاده چگینی - دور شدن ساحل از قایق از مسابقه‌ی شماره 4
پدرام سالمی - آلودگی هوا از مسابقه ی شماره 4
محمد موسوی - بدون عنوان از مسابقه ی شماره 4
سینا عمرانی - Cosmic Sea از مسابقه ی شماره 3
علیرضا تارا - بدون عنوان از مسابقه ی شماره 3
ابراهیم باقرلو - بدون عنوان از مسابقه ی شماره 3
سیامک جعفری - آزادی از مسابقه ی شماره 3
حوریه تهرانی - بدون عنوان از مسابقه‌ی شماره 2
حسام‌الدین فنا - کازابلانکا 8 بعد از ظهر از مسابقه‌ی شماره 1
sendyourshot Photo Contest No.6 Appraisal مکتب تهران