آزاده مسیح‌زاده - ستاره از مسابقه‌ی شماره 6
سید علی حسینی‌فر - پرواز به مقصد ابرها از مسابقه‌ی شماره 6
امید یوسفی - رهایی از مسابقه‌ی شماره 6
بهاره سلطانی - عصیان از مسابقه‌ی شماره 6
کاوه سمیعی - بدون عنوان از مسابقه‌ی شماره 5
بسیم قمرلو - بدون عنوان از مسابقه‌ی شماره 5
علی عباسی گروسی - باران از مسابقه‌ی شماره 5
سعید کارآمد - پنجره از مسابقه‌ی شماره 5
مختار حسین زاده - جایی برای بازی از مسابقه‌ی شماره 4
محمد موسوی - بدون عنوان از مسابقه ی شماره 4